Notícies
Preinscripció i matrícula BATXILLERAT pel curs 2018-2019[General]
Dilluns, 07 de maig de 2018

 
Calendari: 


 • Preinscripció (presentació de sol·licituds): del 14 al 24 de maig

 • Matrícula: del 4 a l'11 de juliol

 

en horari de secretaria (8:00 - 13:30). 


Documentació per a la preinscripció: 

Alumnat del centre: 

 • La sol·licitud, que serà única.
 • 2 fotografies actuals amb nom, cognoms i DNI de l'alumne escrits darrere.

Alumnat nou al centre:

Documentació general

 • La sol·licitud, que serà única.
 • Original i fotocòpia del DNI /NIE de l’alumne/a i dels seus pares.
 • Original del libre de família i fotocòpia del full personal.
 • Certificat d'empadronament o volant municipal de convivència (si l’adreça del DNI no està actualitzada).
 • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a.
 • Certificat nota mitjana 1r, 2n i 3r ESO (si no han acabat 4t d'ESO).
 • Certificat acadèmic qualificació mitjana (si ja han acabat 4t d'ESO).
 • 2 fotografies actuals amb nom, cognoms i DNI de l'alumne escrits darrere.

Documents o certificats justificatius del barem

 • Carnet de família nombrosa o monoparental.
 • Beneficiari de renda mínima d’inserció (PIRMI o el seu equivalent, renda garantida de ciutadania).
 • Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, mare, pare o germans.
 • Certificat mèdic oficial: si l’alumne pateix alguna malaltia crònica del sistema digestiu,  endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.