Notícies
Preinscripció i matrícula ESO pel curs 2018-2019[General]
Dimarts, 10 d'abril de 2018Calendari:

Presentació de sol·licituds (preinscripció):

del 13 al 24 d'abril,

en horari de secretaria (8:00 - 13:30).


Documentació per a la preinscripció:

Documentació general:

 • La sol·licitud, que serà única.
 • Original i fotocòpia del DNI /NIE de l’alumne/a i dels seus pares.
 • Original del libre de família i fotocòpia del full personal.
 • Certificat d'empadronament o volant municipal de convivència (si l’adreça del DNI no està actualitzada).
 • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a.


Documents o certificats justificatius del barem:

 • Carnet de família nombrosa o monoparental.
 • Beneficiari de renda mínima d’inserció (PIRMI).
 • Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, mare, pare o germans.
 • Certificat mèdic: si l’alumne pateix alguna malaltia crònica del sistema digestiu,  endocrí o metabòlic, inlcosos els celíacs.

  A més a més convé presentar:

 • 2 fotografies actuals amb nom, cognoms i DNI de l'alumne escrits darrere.
 • Fotocòpia del carnet de vacunacions.
 • Notes del curs anterior (només per a alumnes nous de 2n, 3r i 4t d’ESO).

 

Full sol·licitud preinscripció