Carta de compromís educatiu
És una carta de compromís que signen les famílies i el director del centre en el moment de formalitzar la matrícula d'un alumne.