Projecte pluriling├╝e (GEP)

En una societat globalitzada com la nostra, l’ús de diferents llengües no només és un dret per als ciutadans sinó que també ha esdevingut una necessitat comunicativa.  El coneixement i l’ús de les llengües oficials i el respecte al dret d’utilització de les llengües maternes de cada individu cal garantir-lo però, dins d’aquest marc, fomentar el coneixement d’una o més llengües estrangeres és molt enriquidor i obre noves vessants de coneixement.


L’ús de diferents llengües estrangeres per accedir a nous coneixements és una pràctica que cal desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma àgil i eficaç.


El nostre Institut és un dels centres de Catalunya que, amb la tutela del Departament d’Ensenyament forma part del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP).  En aquest projecte s’incrementa l’exposició a la llengua anglesa en el context escolar i fora del context escolar ja que implica relacions personals amb alumnes d’altres països.


Aquest projecte s’està aplicant en les matèries següents: Matemàtiques, Tecnologia i Ciències Naturals.  Aquesta implementació significa impartir una part  d’aquestes matèries no lingüístiques utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.  Els alumnes incrementen la competència comunicativa i perden la por a expressar-se en anglès tot utilitzant aquells coneixements que ha adquirit en la classe d’anglès.


Aquest serà el tercer curs d’aplicació d’aquesta nova i engrescadora metodología que comença a donar fruits.