Projecte plurilingüe (GEP)

En una societat globalitzada com la nostra, l’ús de diferents llengües no només és un dret per als ciutadans sinó que també ha esdevingut una necessitat comunicativa.  El coneixement i l’ús de les llengües oficials i el respecte al dret d’utilització de les llengües maternes de cada individu cal garantir-lo però, dins d’aquest marc, fomentar el coneixement d’una o més llengües estrangeres és molt enriquidor i obre noves vessants de coneixement.


L’ús de diferents llengües estrangeres per accedir a nous coneixements és una pràctica que cal desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma àgil i eficaç.


El nostre Institut és un dels centres de Catalunya que, amb la tutela del Departament d’Ensenyament forma part del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP).  En aquest projecte s’incrementa l’exposició a la llengua anglesa en el context escolar i fora del context escolar ja que implica relacions personals amb alumnes d’altres països.


Aquest projecte s’està aplicant en les matèries següents: Matemàtiques, Tecnologia i Ciències Naturals.  Aquesta implementació significa impartir una part  d’aquestes matèries no lingüístiques utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.  Els alumnes incrementen la competència comunicativa i perden la por a expressar-se en anglès tot utilitzant aquells coneixements que ha adquirit en la classe d’anglès.


Aquest serà el tercer curs d’aplicació d’aquesta nova i engrescadora metodología que comença a donar fruits.