Normes d'organització i funcionament del centre (NOFC)
Les NOFC són les normes de funcionament del centre. 
La versió 1.01 es va aprovar el 8 i 9 de febrer de 2017 pel Claustre de Professorat i pel Consell Escolar respectivament i és d'aplicació al centre.
Estem treballant en la redacció i aprovació dels capítols que falten.