Normes d'organització i funcionament del centre (NOFC)
Les NOFC són les normes de funcionament del centre. 
La versió 1.02 es va aprovar el 18 d'octubre de 2017 pel Consell Escolar i és d'aplicació al centre.
Estem treballant en la redacció i aprovació dels capítols que falten.