Normes d'organització i funcionament del centre (NOFC)
Les NOFC són les normes de funcionament del centre. 
La versió 2.01 es va aprovar el 10 de maig de 2018 i és d'aplicació al centre.