Autorització de sortida per alumnes de batxillerat
Perquè un alumne de batxillerat del centre pugui sortir abans de l'hora de finalització de classes (14:45 h) durant el curs sense l'acompanyament d'un adult, cal que presenti al professor de classe i al personal subaltern de consergeria el següent document omplert i signat per la mare, pare o responsable legal de l'alumne.