Autorització de sortida puntual
Perquè un alumne del centre pugui sortir abans de l'hora de finalització de classes (14:45 h) en un dia concret del curs sense l'acompanyament d'un adult, cal que presenti al professor de classe i al personal subaltern de consergeria el següent document omplert i signat per la mare, pare o responsable legal de l'alumne.