Proves de compleció 4t ESO
Cada any es convoquen proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l'hagin obtingut en finalitzar l'etapa. 
Les proves es realitzen al centre on es troba l’expedient de l’alumne/a.

Alumnes que poden presentar-s'hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2017 són: 

 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2015 o 2016.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2017.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2017 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  - Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2016-2017. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats. 

 

Calendari
Publicació al tauler d'anuncis del centre o al seu web dels continguts i els criteris d'avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèriesAbans d'obrir-se el període d'inscripció
Termini de presentació de sol·licituds d'inscripcióDe l'2 al 15 de febrer de 2017
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d'admesos i exclososFinals de febrer de 2017
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d'admesos i exclososPrincipis de març de 2017
Realització de les provesDurant el mes de març de 2017