Què és el Consell Escolar?
És l'òrgan de govern del centre educatiu, ja sigui de primària o secundària. Està compost per representants del personal docent, del personal d'administració i serveis, dels pares i mares, de l'associació de pares i mares, dels alumnes i un representant de l'Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.
Les seves funcions són entre altres:
 • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar.
 • Elaborar un informe que s'inclou en la memòria anual.
Per a més informació consulteu la pàgina Família i Escola

Composició del consell escolar a l'institut Carles Rahola
 • Director: Javier Francisco Moreno
 • Un representant de l’Ajuntament: Elisabeth Riera Alemany
 • Un representant del PAE (personal d'atenció educativa): Cèlia García Pallejà
 • Cap d’estudis: Francesc Granés Segret
 • Sis membres del sector professorat: Sílvia Rovira Arbusé, Carles Sàbat Figueras, Enric Figueras Serrat, Anna Maria Vallmajor Terradas, Keila Dalmau Santamaria, Maria Alba Comas Picañol
 • Dos membres del sector pares i mares: Mateo Padilla Ramon, Miquel Artigas Vilagran, Trinidad Ayala Martínez
 • Secretària: Rosa Adroher Feliu
 • Un representant del PAS (personal d'administració i serveis): Agustí Olivets Saus
 • Tres membres de l’alumnat: Pau Freire Cigliuti, Juli Granés Vallès, Lídia Ribeira Béjar