Drets i deures dels alumnes
Els drets i deures dels alumnes venen regulats pel decret 279/2006.
Aquest decret forma el nucli bàsic, juntament amb el Reglament de Règim Intern (RRI), de les normes amb què es regeix la convivència i la disciplina del centre.
En el següent document adjunt hi ha el detall de totes les disposicions.